Droogte

Bodemdaling

Bodemdaling van veenbodems ontstaat door krimp, oxidatie en samendrukken van (slappe) grond. Verlaging van waterpeilen of uitdroging van grond door droogte versnelt dit proces. In een aantal gebieden treedt nu bodemdaling op waarvan berekend is dat de bodemdaling van 20 tot meer dan 60 cm kan zijn in de periode 2016-2050. Op de kaart is aangegeven welke extra bodemdaling kan optreden door de klimaatverandering. Bodemdaling kan schade veroorzaken aan infrastructuur, huizen en kunstwerken. Ook het risico op een overstroming neemt toe.

Bron: Deltares, WEnR, TNO, Klimaateffectatlas

Grondwaterstanden

Op deze kaart is de gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) zichtbaar. Door de klimaatsverandering is weinig verandering in te verwachten in de gemiddelde grondwaterstanden. Lokaal kan tot 2050 maximaal 10 cm daling optreden. De gevolgen voor extreem droge zomers, zoals bijvoorbeeld de zomer van 2018, zullen wel groter zijn. In de gebieden met dieper grondwater is weinig effect te verwachten. De grondwaterstand zit hier in de zomer dieper dan 2 meter onder het maaiveld zit (rode kleur op kaart). In de overige gebieden kunnen verlagingen van de grondwater in de zomer leiden tot droogtestress in de landbouw en vochtminnende natuur.

Bron: Deltares, landelijke klimaateffectatlas