Oplossingen

Nadat de hemelwaterstresstest is uitgevoerd, zijn er klimaatdialogen met burgers en andere stakeholders gehouden. Het doel van deze dialogen was een nog beter beeld te krijgen van de situatie tijdens hevige neerslag en om mogelijke kansen voor maatregelen te identificeren. Het eerste doel (beeld krijgen) is bereikt, de opbrengst voor het tweede doel was beperkt, wat erop wijst dat de meest voor de hand liggende (vaak ook de meest doelmatige) oplossingen reeds zijn uitgevoerd.

Op basis van de tekeningen die gemaakt zijn met de resultaten van de klimaatdialogen (zie onder) en op basis van de rekenresultaten, zijn voor Remmerden, Rhenen en Achterberg maatregelen uitgewerkt (zie kaart rechts). Voor Elst is dit al in een eerdere fase gebeurd. Het effect van deze (nieuwe) maatregelen geeft een beeld van de mogelijkheden die de gemeente heeft in het kader van klimaatadaptatie. Zo kan door muren te bouwen het water op locaties worden tegengehouden en een andere kant op worden geleid.

Uit de klimaatateliers en de berekeningen blijkt dat de gemeente Rhenen al grote stappen heeft gemaakt om de kernen van de gemeente Rhenen een robuuste hemelwaterafvoer te geven. Op de meest kwetsbare locaties worden aanvullende maatregelen bekeken. Uiteindelijk kan echter geen enkel systeem elke bui aan en zal iedereen, gemeente én inwoners, moeten blijven werken aan een klimaatrobuust Rhenen.